ผลงานวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า)
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ / แผนกวิชาช่างกลโรงงาน / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง / แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  / แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ /
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า)
นายเทอดพล เพชรจันทร์
 เครื่องสูบระบายน้ำอัตโนมัติ (ปี พ.ศ.2556)  เครื่องควบคุมระบบไฟส่องสว่างทางเดินพลังงานแสงอาทิตย์ (ปี พ.ศ.2557)
นายณัฐดนัย  เรือนคำ
 โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ (ปี พ.ศ.2556)
 เครื่องตากผ้าแห้งเร็วอัตโนมัติ (ปี พ.ศ.2556)
 ชุดประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า (ปี พ.ศ.2557)
นายวันชัย  กอบกิจ
 เครื่องนับรอบการพันขดลวดแบบดิจิตอล1 (ปี พ.ศ.2557)


 

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
อ.สุธาทิพย์ เมฆพัฒน์
คณิตศาสตร์ 1 (3000-1520) นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ (SMILES Education)
c01

อ.เกียรติศักดิ์ ศิริฤทัยวัฒนา
 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการสอน รหัสวิชา 2000-1601 วิชาพลศึกษา เพื่อพัฒนาสุขภาพ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
อ.จุฑารัตน์  เนวะมาตย์
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ Web-based English Learning (3000-1205)

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวัชรธน ขอพรกลาง
บทเรียนออนไลน์ เครื่องมือกลเบื้องต้น
mech
นายสมบัติ ชิวหา
 พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี (2102-2107)  ทฤษฎีเครื่องมือกล (2102-2003)  ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล ซีเอ็นซี (2102-2109)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายสมทัย บัวชื่น
  วิชาวัสดุก่อสร้าง

 

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
นายประหยัด แช่มจุ้ย
 งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์

 วิชางานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์
(3105-0003)

หน่วย 1 สารกึ่งตัวนำและไดโอด


นายนิทัศน์ ศรีเทียมศักดิ์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (2105-2118)
21052118
 
นายสุชาญ นาคน้อย
 พัลส์เทคนิค (3105-2002)

 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
นายนุกูล  เทียนการ
 โปรแกรมตารางคำนวณ (2204-2103)

 
^