ข้อมูลอาคารสถานที่

เนื้อที่ของสถานศึกษา  53 ไร่  1 งาน  57.4 ตารางวา
มีอาคาร รวมทั้งสิ้น  21 หลัง มีห้องทั้งสิ้น  180 ห้องได้แก่
 
1 อาคารอำนวยการ  จำนวน 1 หลัง    9 ห้อง
2 อาคาร 2 อาคารประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 หลัง    9 ห้อง
3 อาคารวิทยบริการและห้องสมุด  จำนวน 1 หลัง    22 ห้อง
4 อาคารแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์    จำนวน 1 หลัง    6 ห้อง
5 อาคารแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน 1 หลัง    9 ห้อง
6 อาคารโรงอาหาร   จำนวน 1 หลัง    1 ห้อง
7 อาคารสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา   จำนวน 1 หลัง    2 ห้อง
8 อาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง    1 ห้อง
9 อาคาร 5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 1 หลัง    20 ห้อง
10 อาคาร 6 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    จำนวน 1 หลัง    20 ห้อง
11 อาคาร 7 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  จำนวน 1 หลัง    18 ห้อง
12 อาคารแผนกวิชาช่างยนต์  จำนวน 1 หลัง    12 ห้อง
13 อาคารโรงเดินสาย  จำนวน 1 หลัง    1 ห้อง
14 อาคารแผนกวิชาช่างกลโรงงาน/ช่างเชื่อมโลหะ   จำนวน 1 หลัง    13 ห้อง
15 อาคารแผนกวิชาไฟฟ้า    จำนวน 1 หลัง    9 ห้อง
16 อาคารโรงงานเครื่องเย็นและเทคนิคพื้นฐาน   จำนวน 1 หลัง    7 ห้อง
17 อาคารแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/ช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม จำนวน 1 หลัง    18 ห้อง
18 อาคารพัสดุ    จำนวน 1 หลัง    2 ห้อง
19 อาคารศูนย์บ่อเพาะผู้ประกอบการใหม่    จำนวน 1 หลัง    1 ห้อง
20 อาคารอำนวยการใหม่ จำนวน 1 หลัง
21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
                               
 

                               

^