ข้อมูลครุภัณฑ์

ข้อมูลครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (เงินนอกงบประมาณ)
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รายได้ ปวช./รวมเป็นเงิน แผนกที่ขอ หมายเหตุ
1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ (ระดับ XGA ขนาด 3000 ANSL Lumens) 1 เครื่อง 30,000 30,000 งานศูนย์ข้อมูลฯ รายการนอกมาตรฐาน
2 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจกใส 1 หลัง 4,700 4,700 งานศูนย์ข้อมูลฯ รายการนอกมาตรฐาน
3 ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบบานทึบ 1 หลัง 4,700 4,700 งานศูนย์ข้อมูลฯ รายการนอกมาตรฐาน
4 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA 2 เครื่อง 5,800 11,600 งานวางแผนฯ รายการนอกมาตรฐาน
5 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA 1 เครื่อง 5,800 5,800 งานประกันฯ รายการนอกมาตรฐาน
6 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล 1 เครื่อง 21,000 21,000 งานวิจัยฯ รายการนอกมาตรฐาน
7 เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1kVA 1 เครื่อง 5,800 5,800 งานวิจัยฯ รายการนอกมาตรฐาน
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 83,600 บาท
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รายได้ ปวช./รวมเป็นเงิน แผนกที่ขอ หมายเหตุ
1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานตัดต่อวีดีโอ 1 เครื่อง 60,000 60,000 งานประชาสัมพันธ์ รายการนอกมาตรฐาน
2 กล้องถ่ายภาพนิ่ง 1 ตัว 45,228 45,228 งานประชาสัมพันธ์ รายการนอกมาตรฐาน
3 เลนส์ถ่ายภาพ 1 ตัว 69,960 69,960 งานประชาสัมพันธ์ รายการนอกมาตรฐาน
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรพยากร 175,188 บาท
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รายได้ ปวช./รวมเป็นเงิน แผนกที่ขอ หมายเหตุ
1 กล้องวงจรปิด 8 ตัว/ชุด 1 ชุด 30,000 30,000 งานปกครอง รายการนอกมาตรฐาน
2 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 5,500 5,500 งานปกครอง รายการนอกมาตรฐาน
3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมเครื่องสำรองไฟ 1 ชุด 16,000 16,000 งานปกครอง รายการนอกมาตรฐาน
4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 1 ชุด 16,000 16,000 งานครูที่ปรึกษา รายการนอกมาตรฐาน
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 67,500 บาท
 
ฝ่ายวิชาการ
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รายได้ ปวช./รวมเป็นเงิน แผนกที่ขอ หมายเหตุ
1 เวอร์เนียไฮเกจ ขนาด 12 นิ้ว 300 มม. 1 อัน 20,000 20,000 เทคนิคพื้นฐาน รายการนอกมาตรฐาน
2 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 8,500 8,500 ห้องสมุด รายการนอกมาตรฐาน
3 เพาเวอร์ซัพพลาย DC ปรับค่าได้ 4 เครื่อง 6,600 26,400 ช่างอิเล็กฯ รายการนอกมาตรฐาน
4 กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า 2 ตัว 15,000 30,000 ช่างก่อสร้าง รายการนอกมาตรฐาน
5 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 3 ชุด 16,000 48,000 เลขานุการ รายการนอกมาตรฐาน
6 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 3 ชุด 16,000 48,000 การตลาด รายการนอกมาตรฐาน
7 ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ 10 ตัว 1,800 18,000 ช่างอิเล็กฯ รายการนอกมาตรฐาน
8 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ (ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSL Lumens 1 เครื่อง 24,000 24,000 เทคโนโลยีสารสนเทศ รายการนอกมาตรฐาน
9 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน ขนาดจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว พร้อมโต๊ะและเก้าอี้ 1 ชุด 16,000 16,000 งานทวิภาคี รายการนอกมาตรฐาน
10 เครื่องเจียรไนแบบตั้งโต๊ะ 110W/38W 5 ตัว 5,831.50 29,157.50 ช่างกล รายการนอกมาตรฐาน
11 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 1 เครื่อง 11,500 11,500 งานหลักสูตรฯ รายการนอกมาตรฐาน
12 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA  2 ตัว 2,800 5,600 งานวัดผล รายการนอกมาตรฐาน
13 เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ขนาด 6 นิ้ว 1/1000 (150 มม. 0.02) 10 อัน 1,950 19,500 เทคนิคพื้นฐาน รายการนอกมาตรฐาน
14 จอภาพ LED ขนาด 21.5 นิ้ว 4 จอ 4,000 16,000 เทคโนโลยีสารสนเทศ รายการนอกมาตรฐาน
15 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียด (1024 X 768) XGA (ไม่มีจอรับภาพ) 2 เครื่อง 15,000 30,000 ช่างก่อสร้าง รายการนอกมาตรฐาน
16 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ (ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSL Lumens) 2 เครื่อง 24,000 48,000 เทคนิคสถาปัตย์ รายการนอกมาตรฐาน
17 เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ความละเอียด   (800 X 600) SVGA ขนาด 3000 ANSI Lumens พร้อมจอและอุปกรณ์ติดตั้ง 3 เครื่อง 18,600 55,800 สามัญสัมพันธ์ รายการนอกมาตรฐาน
18 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ พร้อมจอ (ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSL Lumen 2 เครื่อง 24,000 48,000 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายการนอกมาตรฐาน
19 เครื่องผสมอาหาร (5ลิตร) 1 เครื่อง 30,000 30,000 คหกรรม รายการนอกมาตรฐาน
20 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 2 เครื่อง 16,000 32,000    บัญชี รายการนอกมาตรฐาน
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ฝ่ายวิชาการ 564,457.50 บาท

รวมเงินค่าครุภัณฑ์ทั้ง 4 ฝ่าย (เงินนอกงบประมาณ) เป็นเงินทั้งสิ้น                                         890,745.50  บาท 
 
งบลงทุน-ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (เงินงบประมาณ)
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ลำดับ รายการ จำนวน หน่วย ราคา/หน่วย รายได้ ปวช./รวมเป็นเงิน แผนกที่ขอ หมายเหตุ
1 ชุดฝึกนิวเมติกไฟฟ้าเบื้องต้น 1 ชุด 350,000 350,000 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า งปม. ปวส.
2 ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีคอมมอลเรล และการตรวจวิเคราะห์ 1 ชุด 1,800,000 1,800,000 แผนกวิชาช่างยนต์ งปม. ปวส.
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ฝ่ายบริหารทรัพยากร 2,150,000 บาท
 
 
^