ข้อมูลตลาดแรงงานปี61

การติดตามผลผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560 เข้าตลาดแรงงาน พ.ศ. 2561
รายการ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม
จำนวนผู้เข้าสอบ 423 516 939
จำนวนผู้สำเร็จ 423 516 939
จำนวนผู้ติดตามได้ 278 435 713
จำนวนผู้ศึกษาต่อ 259 152 411
จำนวนผู้ที่ยังไม่มีงานทำ 3 41 44
จำนวนผู้ที่มีงานทำ 16 242 258
 
 
^