ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

1 จำนวนนักเรียนนักศึกษา ปี (61)
ปีการศึกษา 2561 (ปีปัจจุบัน) ภาคเรียนที่ 1/2561
1. หลักสูตรในระบบ/ต่อเนื่อง                                                          รวมทั้งหมด  2530 คน                                          หน่วย : คน
ประเภทวิชา/สาขา ภาคเรียนที่ 1/2561 (ปีปัจจุบัน) รวมทั้งสิ้น
ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับป.ตรี/ปทส.
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 รวม
รวมทั้งสิ้น 1090 1090 1400 1400 40 40 2530
1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์/สาขางานยานยนต์ 160 160 160
สาขาวิชาช่างยนต์/สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องน์เล็กเอกนประสงค์ 20 20 20
สาขาวิชาเครื่องกล/สาขางานเทคนิคยานยนต์ 160 160 160
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนตร์ (ป.ตรี) 20 20 20
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขางานเครื่องมือกล 100 100 100
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาผลิตสิ้นส่วนยานยนต์ 20 20 20
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/สาขาแม่พิมพ์พลาสติก 20 20 20
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขางานเครื่องมือกล 120 120 120
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต/สาขาผลิตสิ้นส่วนยานยนต์ 60 60 60
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 30 30 30
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 0
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ/สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ 60 60 60
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 160 160 160
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/สาขางานไฟฟ้าควบคุม 40 40 40
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/สาขางานไฟฟ้ากำลัง 120 120 120
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/สาขาวานเครื่องเย็นและปรับอากาศ 20 20 20
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 20 20 20
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 0
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 120 120 120
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 0
สาขาวิชาก่อสร้าง 80 80 80
สาขาวิชาช่างสถาปัตยกรรม 0
สาขาวิชาวิชาช่างสถาปัตยกรรม  40 40 40
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม/สาขางานเทคนิคสถาปัตยกรรม 0
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม/สาขางานอุตสาหกรรมการผลิต 80 80 80
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 40 40 40
2. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 20 20 40 40 60
3. ประเภทวิชาพณิชยกรรม 0
สาขาวิชาการบัญชี 120 120 120
สาขาวิชาการตลาด 20 20 20
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 120 120
สาขาวิชาการเลขานุการ 20 20 20
4. ประเภทบริหารธุรกิจ 0
สาขาวิชาการบัญชี/งานการบัญชี 160 160 160
สาขาวิชาการตลาด/งานการตลาด 60 60 60
สาขาวิชาการเลขานุการ/งานการเลขานุการ 40 40 40
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 80 80 80
5. ประเภทวิชาคหกรรม 0
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 40 40 40
สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม 20 20 20
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขางานการจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ 20 20 20
สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์/สาขางานคหกรรมอาหารและโภชนาการ 60 60 60
2. หลักสูตรนอกระบบ/ระยะสั้น  ทั้งปีการศึกษา (2561) รวมทั้งสิ้น      0      คน
2.1 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       0  คน 2.3 หลักสูตรเกษตร        0  คน 2.5 หลักสูตร ปชด. 0  คน
2.2 หลักสูตรเสริมวิชา(แกนมัธยม)                  0  คน 2.4 หลักสูตรระยะสั้น ตชด.           0  คน 2.6 หลักสูตรอื่นๆ    0  คน
^