ข้อมูลตลาดแรงงาน

จำนวนนักศึกษาที่ฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษา ระบบการศึกษา แผนกวิชา จำนวนนักศึกษา
ปวช. ปกติ ช่างยนต์ 43
ช่างกลโรงงาน 34
ช่างเชื่อมโลหะ 43
ช่างไฟฟ้า 54
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 55
การบัญชี 70
การขาย 38
การเลขานุการ 33
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30
ธุรกิจคหกรรม 15
รวม 415
ทวิภาคี ช่างไฟฟ้า 11
รวม 11
รวมระดับ ปวช. ทุกระบบ 426
ปวส. ปกติ ช่างเทคนิคยานยนต์ 27
ช่างเทคนิคการผลิต 22
ช่างไฟฟ้า 46
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 42
ช่างก่อสร้าง 12
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 39
การเลขานุการ 14
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 41
รวม 243
รวมระดับ ปวส. ทุกระบบ 243
รวมทุกระดับการศึกษา ทุกระบบ 669

จำนวนสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ระดับการศึกษา ระบบการศึกษา หน่วยงาน จำนวนสถานที่ จำนวนนักศึกษา
ปวช. ปกติ ภาครัฐ 51 83
ภาคเอกชน 83 332
รวม 134 415
ทวิภาคี ภาครัฐ 1 1
ภาคเอกชน 10 10
รวม 11 11
รวมรับ ปวช. ทุกระบบ 145 426
ปวส. ปกติ ภาครัฐ 18 49
ภาคเอกชน 78 194
รวม 96 243
รวมรับ ปวส. ทุกระบบ 96 243
รวมทุกระดับการศึกษา ทุกระบบ 241 669

การติดตามผลผู้สำเร็จอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2559 เข้าตลาดแรงงาน พ.ศ. 2560
รายการ ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. รวม
จำนวนผู้เข้าสอบ 781 544 1,325
จำนวนผู้สำเร็จ 548 456 1,004
จำนวนผู้ติดตามได้ 392 343 735
จำนวนผู้ศึกษาต่อ 391 159 550
จำนวนผู้ที่ยังไม่มีงานทำ - 35 35
จำนวนผู้ที่มีงานทำ 1 148 149
 
^