ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน

ข้อมูลหลักสูตรและแผนการเรียน
  1. การจัดการเรียนการสอน  แบ่งเป็น  4  ประเภทวิชา คือ

      1.1  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
      1.2  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
      1.3  ประเภทวิชาคหกรรม
      1.4  ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.  หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ปัจจุบันเปิด  2  หลักสูตร
2.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ  3  ปี  เปิดทำการสอน  7  สาขาวิชา  คือ
2.1.1 สาขาวิชาเครื่องกล
-  สาขางานยานยนต์
2.1.2 สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
-  สาขางานเครื่องมือกล
2.1.3 สาขาวิชาโลหะการ  
-  สาขางานเชื่อมโลหะ
2.1.4 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
2.1.5 สาขาวิชาการก่อสร้าง  
-  สาขางานก่อสร้าง
-  สาขางานสถาปัตยกรรม
2.1.6 สาขาวิชาพณิชยการ
-  สาขางานการบัญชี
-  สาขางานการขาย
-  สาขางานการเลขานุการ
-  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.1.7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-  สาขางานคหกรรมการผลิต
-  สาขางานธุรกิจคหกรรม
2.1.8 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
-  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี้วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร   ได้จัดการศึกษา ระดับ ปวช. ระบบทวิภาคี  รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 3 ปี เปิดทำการสอน 7 สาขางาน คือ
1.  สาขางานยานยนต์
2.  สาขางานเครื่องมือกล 
3.  สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก
4.  สาขางานเชื่อมโลหะ  
5.  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
6.  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์   
7.  สาขางานการบัญชี
8.  สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อ  2  ปี  หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ  3  ปี  โดยเปิดทำการสอน  13  สาขาวิชา  คือ
2.2.1 สาขาวิชาเครื่องกล
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์
2.2.2 สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-  สาขางานเครื่องมือกล
2.2.3 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
-  สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
2.2.4 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
-  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
-  สาขางานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
-  สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
2.2.5 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
-  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
-  สาขางานเทคนิคคอมพิวเตอร์
2.2.6 สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
2.2.7 สาขาวิชาการก่อสร้าง
-  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
2.2.8 สาขาวิชาการบัญชี
2.2.9 สาขาวิชาการตลาด
2.2.10 สาขาวิชาการเลขานุการ
2.2.11 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.2.12 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.13 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร  ได้จัดการศึกษา ระดับ ปวส.  ระบบทวิภาคี  รับผู้สำเร็จการศึกษา  ระดับ  ปวช. หรือผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ม.6)  หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อ  2  ปี  เปิดทำการสอน  3  สาขาวิชา  คือ
1. สาขาวิชาเครื่องกล
-  สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-  สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาการบัญชี

นอกจากนี้ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรได้เปิดหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ สำหรับผู้ที่มีงานทำ โดยการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพเข้าสู่หน่วยกิตระดับ ปวช. และ ปวส. และเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาที่เทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพไม่ได้ในภาคพิเศษ นอกเวลาทำการ จนครบตามโครงสร้างของหลักสูตร เพื่อจบการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.
ระดับ ปวช.

1. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
-  สาขางานเครื่องมือกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-  สาขางานไฟฟ้ากำลัง
3 สาขาวิชาการก่อสร้าง
-  สาขางานก่อสร้าง
4. สาขาวิชาการบัญชี 

ระดับ ปวส.
1.
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
-  สาขางานเครื่องมือกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
-  สาขางานเครื่องกลไฟฟ้า
3. สาขาวิชาการก่อสร้าง
-  สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาแมคคอทอนิค
7. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาตรี (ทลบ.)
1. สาขางานยานยนต์
2. สาขางานไฟฟ้า

 
^