แผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการ        ครูแผนกวิชาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ดำเนินการตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการ และหารือพร้อมข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการ ในการฝึกงานเพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์วิชาชีพช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

Related

ความคิดเห็น
^