วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ส่งมอบงานโครงการอาชีวะพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองแดน ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร            วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีส่งมอบงานการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายนิมิตร ปานช้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน กล่าวต้อนรับและรับมอบ มีนางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร , นายณรงค์ ตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน , นายณัฐดนัย เรือนคำ หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คณะครูและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแดน ร่วมในพิธี

            ตามที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมกับแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ได้ดำเนินโครงการอาชีวะพัฒนา ประจำปี 2560 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ต้องการให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียนบ้านหนองแดนให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ในวิชาชีพด้านไฟฟ้า ในสถานการณ์จริง เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนนักศึกษามีจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนและชุมชน
 

 

 

Related

ความคิดเห็น
^