แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน            วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม มีมารยาทในการเข้าสังคม และนำความรู้ที่ได้ไปปรับและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 200 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในการเปิดโครงการ โดยมี นายอำนวย ดีพา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับความอนุเคราะห์จาก ครูขวัญชนก แสงท่านั่ง ครูโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย เป็นวิทยากรบรรยาย
 


 

Related

ความคิดเห็น
^