กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโดยหมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

                ในช่วงพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดให้มีการแสดงในชุด “กำแพงเพชรของเรา” จากนั้นให้นักศึกษาได้ร่วมการแข่งขันการประกวดคัดลายมือ การประกวดอ่านออกฟังเสียง การประกวดสุนทรพจน์ การแข่งขันเขียน-อ่านคำไทย การแข่งขันตอบปัญหาวันภาษาไทย การประกวดการเล่านิทาน การแข่งขันโต้วาที และการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
 

Related

ความคิดเห็น
^