วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น


 

            วันที่ 5 สิงหาคม 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรเพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 จัดโดยงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร โดยมี ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart ClassRoom) อาคารวิทยบริการฯ

            โครงการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรของวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจ และมีการพัฒนาตนเองในการจัดทำผลงานทางวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ เพื่อขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด มีข้าราชการครูเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชลอ การทวี ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยากรบรรยาย
  

Related

ความคิดเห็น
^