ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2560

     
                ประเมินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับชาติ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นำโดย ผู้อำนวยการดร.ทองคำ ตินะลา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินการประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 รอบตัดสิน ระดับชาติ กลุ่มที่ 3 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ประมง แผนกวิชาสามัญ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายบุญสร้าง พี่พานิช ประธานกรรมการ นายวันชัย จารุพงศ์ , นายเมธา เหิรเมฆ , นายธรรมชาติ คำตา และนายพงศกร ชัยวุฒิ โดยมี นางสุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ครูผู้ควบคุมห้องเรียน และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมนำเสนอผลงานการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^