วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมภาวะผู้นำพัฒนาคุณธรรมสู่ความพอเพียง


        
                เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะผู้นำพัฒนาคุณธรรมสู่ความพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยโครงการดังกล่าวจัดโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำให้กับนักศึกษา ให้มีความกล้าแสดงออก ได้รับความรู้พร้อมทั้งนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสม มีนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพฯและนักศึกษาชมรมเข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน
 


 

Related

ความคิดเห็น
^