วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดการแข่งขันทักษะฯและการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

               
                วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่อาคารซุ้มกอ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดการแข่งจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

                การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน อาทิเช่น การประกวดร้องเพลง การประกวดวงดนตรีโฟล์คซองและวงดนตรีสากล เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้นำความรู้ความสามารถมาเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภาคต่อไป และส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการโครงงาน และผลงานของนักศึกษาอีกด้วย
 


 

Related

ความคิดเห็น
^