ระเบียบ อวท.2560 เกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และสมาชิกดีเด่นฯ 2560

ไฟล์เอกสาร ระเบียบ อวท.2560  เกณฑ์การประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

และสมาชิกดีเด่นฯ 2560 
 

                                                                                                                                                                                         
รายการที่    หัวข้อ
1ระเบียบแนวปฏิบัติองค์การฯ
2แบบประเมินองค์การฯและสมาชิกดีเด่น
3ไฟล์แนบ (แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ)

Related

ความคิดเห็น
^