โครงการอบรม ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย                วันที่ 26 สิงหาคม 2560 โดยศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรดร.รมย์ พะโยม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ชาติไทย และนายสุภาพ มณีรัตน์อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดอบรม ให้กับวิทยาลัยในสังกัด ดังนี้
1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
2. วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
3. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร
4. วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
                โดยมีจุดประสงค์ เพื่อให้ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรักชาติ รวมถึง หน้าที่พลเมืองให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อนำไปขยายผล การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ประวัติศาสตร์ไทย โดยจัดการอบรมที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

 

 

Related

ความคิดเห็น
^