โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2560


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี 2560

Related

ความคิดเห็น
^