การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนระบบสะสมหน่วยกิต Pre-ved ในภาคเรียนที่ 1/2560

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนระบบสะสมหน่วยกิต Pre-ved ในภาคเรียนที่ 1/2560

***หากประสงค์จะศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2560 ต้องติดต่อขอลงทะเบียนที่งานทะเบียนเท่านั้น****

โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
(วันอนุมัติจบก่อนวันที่ 6 ตุลาคม 2560) 
นักเรียนจะต้องนำหลักฐานการจบการศึกษามาสมัครเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อรับรหัสนักศึกษาใหม่ พร้อมรับใบลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 
(สมัครระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2560)

2. สำหรับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม
ผู้เรียนจะต้องขอสมัครเรียนระบบสะสมหน่วยกิตภาคเรียนที่ 2/2560 โดยขอรับแบบฟอร์มและบัตรลงทะเบียนได้ที่งานทะเบียน(สมัครเรียนระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560)

*** งานทะเบียนขอสงวนสิทธิ์ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนสะสมหน่วยกิตหากไม่ดำเนินการตามกำหนด

Related

ความคิดเห็น
^