ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง                 วันที่ 15 กันยายน 2560 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง ในหัวข้อ Internet Of Thing (IOT) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปต่อยอดสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆโดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนักเรียนนักศึกษาร่วมอบรมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^