อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2560                วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยภายในงานประกอบด้วย การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกถึงความสามารถ และให้นักศึกษาได้นำความรู้ทางวิชาชีพไปปฏิบัติเป็นการประเมินทักษะวิชาชีพของตนเอง ตลอดจนเพื่อคัดเลือกตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ณ จังหวัดอุทัยธานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ (Open House) โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของแต่ละแผนกวิชา และการแข่งขันทักษะ-สิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อสายอาชีพ
 


 

Related

ความคิดเห็น
^