ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 6/2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดย ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพยานยนต์และชิ้นส่วน ครั้งที่ 6/2560 และสัมนาการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ และผู้แทนภาคเอกชน ในโอกาสนี้ได้นำคณะอนุกรรมการฯ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 


 

Related

ความคิดเห็น
^