รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะงานไม้เครื่องเรือน ระดับหน่วย อศจ. ระดับภาค และระดับชาติ ปีการศึกษา 2559

^