โครงการ "พี่สอนน้อง" ระบบการจ่าย ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์                เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ พี่สอนน้อง CSR (Coporate Social Responsibility) ในหัวข้อ "ระบบการจ่าย ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์" ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ซึ่งแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ร่วมกับ บริษัท อาซีฟาร์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบแรงสูงและแรงต่ำ และเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและออกไปประกอบอาชีพ โดยมีคุณธนกาษจน์ แพลอย ผู้จัดการแผนกศูนย์การเรียนรู้ บริษัท อาซีฟาร์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร
 


 

Related

ความคิดเห็น
^