ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อกับวิทยาลัยกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561


กำหนดการและค่าใช้จ่ายนักเรียนนักศึกษาโควตา
ประจำปีการศึกษา 2561
 

1. การรับมอบตัวโควตา

          วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. รับรายงานตัว ระดับ ปวช.และ ปวส.
                   ประเภทอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
 
          วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. รับรายงานตัวระดับ ปวช. และ ปวส.
                   ประเภทพาณิชยกรรม (การบัญชี, การตลาด, การเลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
                    ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                    ประเภทวิชาคหกรรม
 
2. เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว
          1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
          3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
          4. สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
          5. หนังสือรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ฉบับ
          6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและอุปกรณ์การศึกษา (โดยประมาณ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ลำดับรายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ปวช.ปวส.
1ค่าลงทะเบียนเรียน/ค่าหน่วยกิตเรียนฟรี3,500-5,000
2ค่าระดมทรัพยากร
            (ค่าตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม, ค่าตรวจสารเสพติด, ค่าดนตรี นันทนาการ, ค่าบัตรนักศึกษา, ค่าคู่มือนักศึกษา, ค่าบริการสารสนเทศ และค่าประกันอุบัติเหตุ)
1,5501,850
3ค่าเครื่องมือช่างและของใช้ส่วนตัว1,500 - 2,5001,500 - 2,500
รวมโดยประมาณ3,050 - 4,0506,850 - 9,350
 

หมายเหตุ รายการข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่านั้น อาจแตกต่างกันในแต่ละแผนกวิชาและสาขา

Related

ความคิดเห็น
^