รายละเอียดและกำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ยื่นใบสมัครได้ที่งานทะเบียน ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.)

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-711090 ต่อ 719 (งานทะเบียน) (ในวัน-เวลาราชการ)
( *** หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะอัพเดทข้อมูลให้ทราบในหน้าเว็บนี้ค่ะ ***)
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
วัน/เดือน/ปีรายการ
5 ม.ค. - 31 ม.ค. 2561รับสมัครนักศึกษากรณีพิเศษ(โควตา) รอบที่ 1
10 ก.พ. 2561             
รายงานตัว รอบโควตา รอบที่ 1 ระดับ ปวช.และ ปวส.
            
            ประเภทอุตสาหกรรม
 (ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์)
            
11 ก.พ. 2561             
รายงานตัว รอบโควตา รอบที่ 1 ระดับ ปวช.และ ปวส. 
            
            ประเภทพาณิชยกรรม
(การบัญชี, การตลาด, การเลขานุการ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
            ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
            ประเภทวิชาคหกรรม
            
12 ก.พ. - 17 มี.ค. 2561รับสมัครโควตา ระดับ ปวช. ปวส. รอบที่ 2 (เฉพาะสาขางานที่ยังมีอัตราโควตาว่าง)
            ** ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.5 ขึ้นไป
12 ก.พ. - 28 มี.ค. 2561จำหน่ายใบสมัคร
18 - 28 มี.ค. 2561รับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. รอบปกติ
31 มี.ค. 2561ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่วิทยาลัยฯ และเว็บไซต์ www.kpt.ac.th (ปวช. ปวส. รอบปกติ)
1 เม.ย. 2561สอบความรู้ ความถนัดทางวิชาชีพ (ปวช. ปวส. รอบปกติ)
5 เม.ย 2561ประกาศผลสอบคัดเลือกที่วิทยาลัยฯ และเว็บไซต์ www.kpt.ac.th (ปวช. ปวส. รอบปกติ)
8 เม.ย. 2561มอบตัว ลงทะเบียนเรียน ระดับ (ปวช. ปวส. รอบปกติ)
            (ยื่นหลักฐานมอบตัว และชำระค่าใช้จ่าย)
30 เม.ย. - 2 พ.ค. 2561ปฐมนิเทศระดับ ปวช. รุ่นที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  แผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ
            *** ผู้ปกครอง ประชุมในวันที่ 2 พ.ค. 2561
2 - 4 พ.ค. 2561ปฐมนิเทศระดับ ปวช. รุ่นที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
            *** ผู้ปกครอง ประชุมในวันที่ 2 พ.ค. 2561
7 - 9 พ.ค. 2561ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.
15 พฤษภาคม 2561เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

 
หมายเหตุ : - ผู้สนใจสามารถซื้อใบสมัครและคู่มือได้ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ณ ห้องงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
                - แต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม หรือ ชุดสุภาพ ทุกครั้งที่มาติดต่อกับวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บริการแก่ผู้สมัครที่แต่งกายไม่เหมาะสม

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปวช.

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
ช่างยนต์ยานยนต์
จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กฯ
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
แม่พิมพ์พลาสติก
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
การบัญชีการบัญชี
การตลาดการตลาด
การเลขานุการการเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
ธุรกิจคหกรรมอาหารและโภชนาการ
ดอกไม้และงานประดิษฐ์
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาสาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปวส.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมฯ
ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
ไฟฟ้ากำลัง
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ** สาขาเปิดใหม่
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
การบัญชีการบัญชี
การตลาดการตลาด
การเลขานุการการเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทวิชาคหกรรม
สาขาวิชาสาขางาน
อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
การบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชาสาขางาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
                                                                                                                   
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี
            สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.)
รับผู้จบจาก ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

ระดับ ปวช.

- กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ม.3) หรือจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
- ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

ระดับ ปวส.

- กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือจบ ปวช.ในสาขาวิชาเดียวกัน
- กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือจบหลักสูตร ปวช.
- ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
** หมายเหตุ เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม

เอกสารที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

          1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
          3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
          4. สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
          5. หลักฐานการจบการศึกษา หรือ หนังสือรับรองผลการเรียน (ใบ รบ.)
          6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป


 

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและอุปกรณ์การศึกษา (โดยประมาณ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ลำดับรายการค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
ปวช.ปวส.
1ค่าลงทะเบียนเรียน/ค่าหน่วยกิตเรียนฟรี3,500-5,000
2ค่าระดมทรัพยากร
                        (ค่าตรวจสุขภาพ, ค่ารักษาสิ่งแวดล้อม, ค่าตรวจสารเสพติด, ค่าดนตรี นันทนาการ, ค่าบัตรนักศึกษา, ค่าคู่มือนักศึกษา, ค่าบริการสารสนเทศ และค่าประกันอุบัติเหตุ)
1,5501,850
3ค่าเครื่องมือช่างและของใช้ส่วนตัว1,500 - 2,5001,500 - 2,500
รวมโดยประมาณ3,050 - 4,0506,850 - 9,350
 

หมายเหตุ รายการข้างต้นเป็นค่าใช้จ่ายโดยประมาณเท่านั้น อาจแตกต่างกันในแต่ละแผนกวิชาและสาขา
 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับ ปวช.) และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
 
การแบ่งรุ่นปฐมนิเทศนักศึกษา
 
ระดับ ปวช. รุ่นที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์  แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม  แผนกวิชาการบัญชี 
แผนกวิชาเลขานุการ 
(30เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561)    ผู้ปกครอง ประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
 
ระดับ ปวช. รุ่นที่ 2 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกวิชาการตลาด แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
(2-4 พฤษภาคม 2561)    ผู้ปกครอง ประชุมในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ
1.  ผู้ปกครองประชุมห้องประชุมอินทนิล ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.30 น.
2.  นักศึกษารายงานตัวที่อาคารซุ้มกอ เวลา 07.00 – 08.30 น.
3.  นักศึกษาต้องเตรียม - ชุดพละ(ชุดพละโรงเรียนเดิม) 1 ชุด  - ชุดขาว  1 ชุด
        – ของใช้ส่วนตัว  (สำหรับใช้ระหว่างกิจกรรมเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับ ปวส.)  ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 - 9 พ.ค. 2561 ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร


นักศึกษารายงานตัวเข้าปฐมนิเทศ รายงานตัวเข้าปฐมนิเทศ วันที่ 7 พ.ค. 61
เวลา 07.00 – 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (แต่งตัวชุดนักศึกษา)  
สิ่งที่จะต้องเตรียม ระดับ ปวส.
- ชุดขาว 2 ชุด    -  มุ้ง           - ยารักษาโรค(ส่วนตัว)          - เครื่องใช้ส่วนตัว                 
- สมุด + ปากกา             - ไฟฉาย          - รองเท้าแตะ   
ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 7 พ.ค. 61 ลงทะเบียนเข้าประชุมเวลา 07.00 – 08.30 น.  ณ.ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

Related

ความคิดเห็น
^