กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560


กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
วัน เดือน ปีรายการดำเนินการติดต่อที่
9 มกราคม–2 กุมภาพันธ์ 2561             
                  
 1. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาทราบ
 2.             
            
 
            
                  
 1. นักเรียน นักศึกษา ปวช. 3 และ ปวส. 2 ติดต่อขอรับแบบคำร้องขอเปิดกลุ่มเรียน ภาคฤดูร้อน ส่งห้องวิชาการ ภายในวันที่  2  กุมภาพันธ์  2561
 2.             
            
 
            
            
1.   งานประชาสัมพันธ์
            
                  
 1. ห้องวิชาการ
 2.             
            
 
            
9  กุมภาพันธ์ 2561
             
ประกาศรายวิชาที่เปิดเรียนภาคฤดูร้อน และรายชื่อผู้มีสิทธิลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
            พร้อมตารางเรียน
1. งาน ประชาสัมพันธ์
            2. ป้ายประกาศหน้าห้องวิชาการ
12 – 14  มีนาคม 2561นักเรียน นักศึกษา  ลงทะเบียนเรียน  
                      ค่าลงทะเบียน
            ระดับ  ปวช.            หน่วยกิตละ   250   บาท
            ระดับ  ปวส.            หน่วยกิตละ   300   บาท
            (กรณี  ปวส.  ค่าวัสดุฝึกเพิ่ม หน่วยกิตละ  100  บาท)
1. ห้องทะเบียน
            2. ห้องการเงิน
19 มีนาคม – 3 พฤษภาคม  2561 เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  ตามตาราง1. ห้องวิชาการ
            2. แผนก หรือห้องเรียน
4 พฤษภาคม  2561ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560ห้องวัดผลและประเมินผล
9  พฤษภาคม  2561ประกาศผลการเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2560ป้ายประกาศหน้าห้องห้องวิชาการ
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน / ฝ่ายวิชาการ

ติดต่อสอบถาม 055-711090 ต่อ 116


 

Related

ความคิดเห็น
^