ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม ในวันที่ 15 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 514

^