วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการรักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560                วันนี้ 31 มกราคม 2561 งานวิทยบริการและห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีนิสัยนักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการ นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดร.ปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร , นายสิทธิชัย สนุ่นพิทักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา , นางสาวหัตถาภรณ์ เสาร์เรือน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


 

Related

ความคิดเห็น
^