วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปี 2561

                
                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำปี 2561

วันนี้ (16 ก.พ. 2561) ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดโครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ภาคฤดูร้อนและภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวินัยที่ดีในการปฏิบัติงาน และนำไปใช้สำหรับการฝึกงานในสถานประกอบการ บรรยายโดย นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ อาจารย์ชัยพร ดอนกลาง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี แบ่งการอบรมเป็น 2 กลุ่ม ทั้งช่วงเช้าและบ่าย มีนักเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมจำนวน 936 คน
 

 

Related

ความคิดเห็น
^