วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมครูพิเศษสอน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและนำสู่การปฎิบัติการ                วันที่ 6 มี.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมต้นพะยอม นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประชุมครูพิเศษสอน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นและนำสู่การปฎิบัติการ


Related

ความคิดเห็น
^