วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว ผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ประเภทอุตสาหกรรม                วันนี้ (21 มี.ค. 61) เวลา 9.00 น. ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินการวิจัยการศึกษาค่าใช้จ่ายรายหัว สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ณ ห้อง Smart Classroom อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

โดยในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแนวทางการศึกษาวิจัยเพื่อนำผลการศึกษาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และสามารถลดภาระรายจ่ายของผู้ปกครองในด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนของนักเรียน
 

Related

ความคิดเห็น
^