ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ระดับ ปวส.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ระดับ ปวส. เฉพาะสาขาวิชาที่ยังไม่เต็ม
และให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันที่ 27 เมษายน 2561 หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

สิ่งที่ต้องนำมาในวันรายงานตัว

          1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
          2. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
          3. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
              ** กรณี ไม่มีเอกสารของบิดาหรือมารดา ให้ใช้สำเนาใบสูติบัตร(ใบเกิด)
          4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
           
   ** หากยัง ไม่ได้ ให้ใช้ "ใบรับรอง" และต้องนำสำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุว่า "สำเร็จการศึกษา"
              ส่งครูที่ปรึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561)

          5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป
          6. บัตรประจำตัวผู้สมัคร (ปวช.สีเหลือง / ปวส.สีชมพู)
          7. ปากกา ปากกาลบคำผิด กาว (เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกเอกสาร)


*** กรุณา ถ่ายเอกสารต่างๆและเซ็นชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น ไว้ล่วงหน้าก่อนวันรายงานตัว และเตรียมปากกา ปากกาลบคำผิด กาว (สำหรับติดรูปถ่ายในใบประวัติ) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการกรอกเอกสาร

คลิกดูประกาศรายชื่อ


Related

ความคิดเห็น
^