ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2561
โดยให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัว ในวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยเตรียมหลักฐานดังนี้

1. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของตนเองอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดาอย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของมารดาอย่างละ 1 ฉบับ
5. สำเนาหนังสือรับรอง หรือ ใบรบ. จำนวน 2 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

หากหลักฐานไม่ครบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรายงานตัว


คลิกดูประกาศ


Related

ความคิดเห็น
^