วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรจัดโครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร                เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการอบรมครั้งนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรและวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เข้าร่วมจำนวน 173 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์ใบหยก เมธนาวิน ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา อาจารย์สุธาทิพย์ เมฆพัฒน์ ครูเชี่ยวชาญ และ อาจารย์ดัชนีย์ จะวรรณะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
 

 

Related

ความคิดเห็น
^