วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561                วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการประชุมผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร โดยมี นางจิตราภรณ์ แซ่ตั้ง หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กล่าวรายงานและร่วมบรรยาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เข้าความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ให้จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี โดยร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในการฝึกงาน มีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 590 คน

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายรชต ดิลกรัชตสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมบรรยาย “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” นายชัยพร ดอนกลาง หัวหน้างานหลักสูตรฯ บรรยายในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจระบบทวิภาคี”
 

 
 

Related

ความคิดเห็น
^