วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน”                วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการ “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน” เพื่อดำเนินงานตาม แนวปฏิบัติแห่งชาติ ว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข โดยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2552 สำหรับเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ มีนโยบายไม่มีการเลือกปฏิบัติในสถานที่ทำงานโดยใช้สถานะการติดเชื้อเอชไอวีและเพศภาวะเป็นเงื่อนไข และร่วมกันดำเนินการป้องกันไม่ให้บุคลากรติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะนำไปสู่เป้าหมายประเทศ ในการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573


 

Related

ความคิดเห็น
^