สรุปรางวัลผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28สรุปรางวัลผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาชีพพื้นฐาน มหกรรมอาชีวศึกษาระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 28
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้รับรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน มหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ได้เป็นตัวแทนอาชีวศึกษาภาคเหนือ เข้าแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดระยอง โดยได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้


รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะไมโครคอลโทรลเลอร์

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นายไชยบูรณ์ ประเดิมรัตนกุล ...
นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าแข่งขัน
นายบุญรัก กอสัมพันธ์
นายพรเทพ วงค์ละคร
นายนัฐพงษ์ ทำหินกอง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ
นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวนิตยา เหมือนวงษ์ นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
นางสาวกาญจนา เพ็ชรคง นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวณัฐฐา ศิรินันทชาติ นักศึกษาแผนกวิชาการบัญชี
นางสาวแบมแบม ศรีหะไกร นักศึกษาแผนกวิชาการเลขานุการ
นางสาวอภิสรา รอดกสิกรรม นักศึกษาแผนกวิชาการตลาด
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นางศุภรัตน์ เทียบลม ครู คศ.3 แผนกวิชาการตลาด(ทักษะพื้นฐาน)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ
ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นางกานต์ศินี ทวีเสริมสิริสุข
นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวจรินทร์ภัทร พรมทอง นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาการบัญชี

 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการเขียนแบบก่อสร้าง ระดับ ปวช

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นายอรรคพล พาประโยชน์ ครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
นางสาวฐาวรีย์ ยนต์ศิริ นักเรียนแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
นางสาวจุฑามาศ อ่อนจันทร์ นักเรียนแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
นางสาวสกุลรัตน์ สูงลอย นักเรียนแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะการออกแบบ web page ระดับ ปวส. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
​ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นายภีรภัท วิวัฒน์พงษ์ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ...
นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน
นายสืบพงศ์ คุ้มคงศักดิ์ นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุวรรณ จีนยี่ นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(สาขาช่างไฟฟ้า)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม
นายวันชัย กอบกิจ
นายมงคล หอมแก่นจันทร์ 
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
นายทักษ์ดนัย บุญทองโท
นายภิชญ์ วงศ์ชมภู
นายปิยโชติ ขำอิง

(สาขาช่างยนต์)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รถจักรยานยนต์ซูซูกิ

รางวัลชมเชย (อันดับที่ 4) สมาคมรถจักรยานยนต์ไทย ประกอบไปด้วย ฮอนด้า ยามาฮ่า ซูซูกิ และคาวาซากิ
อันดับที่ 6 ทักษะเครื่องยนต์เล็กและจักรยานยนต์

 

Related

ความคิดเห็น
^