ชมรมกีฬาหมากล้อม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างเสริมปัญญาวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. ชมรมกีฬาหมากล้อม งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมกีฬาหมากล้อมเพื่อสร้างเสริมปัญญา ณ ห้องเรียน Smart Classroom ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2560 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาหมากล้อม สร้างเสริมทักษะ ความคิด สติปัญญา รู้จักการวางแผน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมี นายยุทธพิชัย กล้าหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความความอนุเคราะห์จากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร มีนักเรียนระดับ ปวช.1 เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน

ชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล - ข่าว / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


   

   


 

Related

ความคิดเห็น
^