รับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับทุนหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักเรียน – นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับทุนหารายได้ระหว่างเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติ 
        
  1. เป็นนักเรียน – นักศึกษาระดับ ปวช.1 – 2 และ ปวส. 1  ทุกแผนกวิชา
  2.     
  3. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000  บาทต่อปี
โดยผู้สมัครจะต้องเขียนแผนธุรกิจที่สอดคล้องกับสาขาวิขา/สาขางานที่กำลังศึกษาอยู่ รายละไม่เกิน 10,000 บาท
หรือจัดเป็นกลุ่มโดยคำนวณจากสมาชิกในกลุ่มคูณด้วยเงิน 10,000 บาท

ดาวโหลดใบสมัครคลิกที่นี่


ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 ที่งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ อาคารอำนวยการชั้น 2
 

Related

ความคิดเห็น
^