วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยคุณธรรม            วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น. งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยคุณธรรม ณ ห้องประชุมต้นพะยอม วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีบทบาทและสร้างความเข้าใจในการเป็นแกนนำวิทยาลัยคุณธรรม และนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม และมีความตระหนักในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมี ดร.ทองคำ ตินะลา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม นางปฏิมา พุฒตาลดง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร กล่าวรายงาน คณะผู้บริหาร คณะครูของวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมจำนวน 165 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสามารถ ค้วนเครือ และนางวรรณา หมดมลทิน ข้าราชการครูฯวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เรียนรู้วิธีค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์และการสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม
 

ชวลิต ศรีสุพัฒนะกุล – ภาพ / ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


 
 

Related

ความคิดเห็น
^