แจ้งนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เรื่องการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา

แจ้งนักศึกษาที่จะจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส. 2 และ ป.ตรี 
ให้ติดต่อขอรับ "แบบคำร้องขอจบการศึกษา" และส่งกลับคืนงานทะเบียน
พร้อมแนบรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค. 60 ถึงวันที่ 10 ก.พ. 60

*** หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ทำภายในวันที่กำหนด ถือว่ายื่นล่าช้า

Related

ความคิดเห็น
^