รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ และการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560
สมัครได้ที่งานทะเบียน ตึกอำนวยการ ชั้น 2
ในเวลาราชการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น.)

ติดต่อสอบถาม โทร. 055-711090 (ในวัน-เวลาราชการ)
ติดต่อจุดรับสมัคร(งานทะเบียน) โทร. 055-711090 ต่อ 710 (ในวัน-เวลาราชการ)

( *** หากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะอัพเดทข้อมูลให้ทราบในหน้าเว็บนี้ค่ะ ***)
 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเรียน

ระดับ ปวช.

- กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 (ม.3) หรือจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
- ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง

ระดับ ปวส.

- กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือจบ ปวช.ในสาขาวิชาเดียวกัน
- กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือจบหลักสูตร ปวช.
- ไม่เคยมีประวัติเป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
** หมายเหตุ เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

1. รูปถ่ายชุดนักเรียน-นักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน  1  ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา  1  ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา  1  ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบปพ.1 พร้อมรับรองสำเนา) จำนวน  2  ฉบับ (หากยัง ไม่ได้ ให้ใช้ "ใบรับรอง" และต้องนำสำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุว่า "สำเร็จการศึกษา" ส่งครูที่ปรึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560)

ข้อปฏิบัติในการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.

งานประชาสัมพันธ์ ดำเนินการถ่ายภาพทำบัตรนักเรียนนักศึกษา ในวันที่นักศึกษามาสมัครเข้าเรียน ขอให้เตรียมความพร้อม ดังนี้

นักเรียนนักศึกษาชาย : ผมสั้นสุภาพ(ปวช.) รองทรงสั้นสุดภาพ(ปวส.) ไม่หน้าม้า ไม่ทำสีผม โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ(ตุ้มหู-สร้อยคอ)

นักเรียนนักศึกษาหญิง : ไม่ทำสีผม รวบผมให้เรียบร้อย ไม่สวมใส่เครื่องประดับ(ตุ้มหู-สร้อยคอ)

*** หมายเหตุ จุดถ่ายภาพ มีเสื้อนักศึกษาให้เปลี่ยน / รับบัตรนักศึกษาในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
สาขางานที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปวช.
รับผู้จบจาก ม.3 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 3 ปี
ที่ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานปกติทวิภาคี
1อุตสาหกรรมช่างยนต์ยานยนต์
ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์
ช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
2ประเภทวิชาพาณิชยกรรมการบัญชีการบัญชี
การตลาดการตลาด
การเลขานุการการเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3ประเภทวิชาเทคโนโลยี
            สารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ประเภทวิชาคหกรรมคหกรรมศาสตร์ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์
อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
สาขางานที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปวส.
รับผู้จบจาก ปวช. ตรงสาขา , ปวช. ต่างสาขา , ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อ 2 ปี
ที่ประเภทวิชาสาขาวิชาสาขางานปกติม.6/ปวช.
            ต่างสาขา
ทวิภาคี
1อุตสาหกรรมเทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์
เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ
ไฟฟ้าไฟฟ้าควบคุม
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ไฟฟ้ากำลัง
อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ช่างก่อสร้างก่อสร้าง
สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม
เทคนิคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
2ประเภทวิชาพาณิชยกรรมการบัญชีการบัญชี
การตลาดการตลาด
การเลขานุการการเลขานุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3ประเภทวิชาเทคโนโลยี
            สารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ
4ประเภทวิชาคหกรรมการบริหารงานคหกรรมศาสตร์การจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ

 - ระบบ ปกติ    ผู้เรียน เรียนในสถานศึกษาตลอดหลักสูตร
 - ระบบ ทวิภาคี   ผู้เรียน เรียนในสถานศึกษาร่วมกับการฝึกงานในสถานประกอบการ มีรายได้ระหว่างเรียน

                                                                                                                     
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับ ปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.)
รับผู้จบจาก ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 
- สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
            - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับ ปวช.) และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560


การแบ่งรุ่นปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.
 

                                                                                                      
ระดับ ปวช. รุ่นที่ 1   นักเรียนปฐมนิเทศ วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 (ผู้ปกครอง ประชุมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
            
            แผนกวิชาช่างยนต์ / แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ / แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ / แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
            แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม / แผนกวิชาการบัญชี
ระดับ ปวช. รุ่นที่ 2  นักเรียนปฐมนิเทศ วันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 (ผู้ปกครอง ประชุมในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
            
            แผนกวิชาช่างกลโรงงาน / แผนกวิชาช่างไฟฟ้า / แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ / แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
            แผนกวิชาการตลาด / แผนกวิชาธุรกิจคหกรรม
หมายเหตุ
            1.  ผู้ปกครองประชุมห้องประชุมอินทนิล ลงทะเบียน เวลา 07.00 - 08.30 น.
            2.  นักศึกษารายงานตัวที่อาคารเอนกประสงค์ซุ้มกอ เวลา 07.00 – 08.30 น.
            3.  นักศึกษาต้องเตรียม 
                - ชุดพละ(ชุดพละโรงเรียนเดิม) 1 ชุด  
                - ชุดขาว  1 ชุด
                - ของใช้ส่วนตัว  (สำหรับใช้ระหว่างกิจกรรมเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน)


กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.   ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 - 10 พ.ค. 2560 ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
 


นักศึกษาระดับ ปวส. รายงานตัวเข้าปฐมนิเทศ วันที่ 8 พ.ค. 60 เวลา 07.00 – 08.00 น. บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร (แต่งตัวชุดนักศึกษา)
ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 8 พ.ค. 60 ลงทะเบียนเข้าประชุมเวลา 07.00 – 08.30 น.  ณ.ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

สิ่งที่จะต้องเตรียม ระดับ ปวส.  
 
1.ชุดขาว 2 ชุด
2.มุ้ง
3.ยารักษาโรค(ส่วนตัว)  
4.เครื่องใช้ส่วนตัว  
5.สมุด + ปากกา  
6.ไฟฉาย  
7.รองเท้าแตะ


  

Related

ความคิดเห็น
^