ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2560 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. หากไม่มาในวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. สำเนาบัตรประจำประชาชนและทะเบียนบ้านของนักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำประชาชนและทะเบียนบ้านของบิดา อย่างละ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำประชาชนและทะเบียนบ้านของมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ระบุว่า "สำเร็จการศึกษา" จำนวน 2 ฉบับ
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน.pdf (คลิกดูประกาศ)

Related

ความคิดเห็น
^