นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ (SMILES Education)

นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์
SMILES  Education

 
         การจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียน เก่ง ดี  มีความสุข โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ (SMILES  Education) นายทองคำ  ตินะลา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร แจ้งให้ทราบว่า นางสุธาทิพย์  เมฆพัฒน์  ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ   แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์  วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร   ได้จัดทำนวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ (SMILES  Education)  สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้โครงงานเป็นฐานและชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ  พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
         นางสุธาทิพย์   เมฆพัฒน์  ผู้จัดทำนวัตกรรม กล่าวว่าจากการศึกษาผลกระทบที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน พบว่าผู้เรียนขาดความสุขในการเรียนเนื่องจาก สถานศึกษามีกิจกรรมมากเวลาสอนไม่เพียงพอส่งผลให้ครูผู้สอนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ได้ ครูผู้สอนขาดการบูรณาการระหว่างรายวิชา จึงใช้วิธีมอบหมายงานทำให้ผู้เรียนมีภาระงานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเรียนมาก  นอกจากนี้นวัตกรรมยังสอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่างๆ  มาประยุกต์ใช้ในงานอาชีพและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
 
ขั้นตอนการนำนวัตกรรมไปใช้
  1. ศึกษาหลักสูตรและแผนการเรียนของสถานศึกษา
  2. ประชุมครูผู้สอน (วิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  วิชาชีพ) เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์ในรูปแบบโครงงาน ครูผู้สอนมีข้อตกลงร่วมกันคือมอบหมายงานให้ผู้เรียนชิ้นเดียวกัน
  3. ชี้แจงผู้เรียนทราบเรื่องการนำนวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์มาใช้ในการเรียนและมอบหมายงาน
  4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 1 – 17 สัปดาห์
  5. นำเสนอผลงาน และจัดประกวดโครงงานสัปดาห์ที่ 18
  6. สรุปผลและเผยแพร่
 
ผลที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้
นวัตกรรมการศึกษาแบบสไมลส์                                        
SMILES  Education                                            ผู้เรียน
S  =   Science                                สามารถนำขั้นตอนของกระบวนการ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์                ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการจัดทำโครงงานได้
ถูกต้อง
 
M  =  Mathematics                         สามารถนำกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์                ในการแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้
 
I  =  Integration                              สามารถนำความรู้ในแต่ละรายวิชามาบูรณา
การบูรณาการ                                  การและจัดทำโครงงานเกี่ยวกับงานวิจัย
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้
 
L  =  Language                               สามารถนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษและ
ทักษะด้านภาษา                               เขียนรายงานวิจัย  5  บทได้
 
E  =  Engineering                            สามารถนำกระบวนการทางวิศวกรรม
กระบวนการทางวิศวกรรม                   มาใช้ในการออกแบบและสืบค้นข้อมูลโดยใช้
เทคโนโลยีได้
 
S  =  Sufficiency economy              สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำรายงาน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          หรือชิ้นงานส่งครูผู้สอนเพียงชิ้นเดียว 
มีเหตุผลในการนำความรู้มาจัดทำโครงงาน
และมีภูมิคุ้มกันในตัว
 
 
ผู้สอน
1. มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพตามนโยบายของ
   กระทรวงศึกษาธิการ
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการร่วมกัน 1  เล่ม
3. ได้งานวิจัยในชั้นเรียนร่วมกัน 1 เล่ม
4. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียน
   เก่ง ดี มีความสุข
5. มีความสามัคคีในหมู่คณะ
 
ข้อเสนอแนะในการนำนวัตกรรมไปใช้
  1. ครูควรมีการศึกษาแผนการเรียนเพื่อทราบตารางเรียนของผู้เรียนและกำหนดรายวิชาที่จะบูรณาการร่วมกัน
  2. หากตารางเรียนผู้เรียนไม่มีรายวิชาที่จะบูรณาการครบตามนวัตกรรม
ก็สามารถเชิญครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถของรายวิชานั้นในสถานศึกษาหรือนอกสถานศึกษามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้ เช่น ตารางสอนของผู้เรียนที่จะบูรณาการภาคเรียนนั้นไม่มีวิชาวิทยาศาสตร์ก็เชิญครูวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษามาให้ความรู้กับผู้เรียนได้
 
 
                                                        สุธาทิพย์   เมฆพัฒน์
                                                                รายงาน

ดาวโหลด PowerPoint นำเสนอ

  
 
 

Related

ความคิดเห็น
^