รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ประจำปีการศึกษา 2559
จัดทำสรุปรายงานโดยงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 


 

Related

ความคิดเห็น
^