กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ โดยมีสมาชิกชมรมแต่ละแผนกวิชาไปลงคะแนนเสียงที่แผนกวิชาของตนเองอย่างคึกคัก เพื่อหาตัวแทนแผนกวิชาร่วมเป็นคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เพื่อบริหารงานในกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกโดยสอดคล้องกับระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา

Related

ความคิดเห็น
^