โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร


โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

โครงงานวิทยาศาสตร์ 
เรื่อง ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไข่
สายพันธุ์กำแพงเพชร ที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่างชนิดกัน
โดย
1. นางสาวปรายฟ้า      เป็นสุข
     2. นางสาวสโรชา       เครื่องเนียม
  3. นางสาวอภิชญา     คำพลอย
ครูที่ปรึกษา
    1. ครูพิมลพรรณ       พรหมทอง
    2. นางภาณี            พิมพาทอง
3. นางกนกรดา        ปานสุด
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
50 ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055-711090  http://www.kpt.ac.th


 
^