ผู้บริหารสถานศึกษา


ผู้อำนวยการ

ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ฝ่ายวิชาการ