ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครูผู้สอน

แผนกวิชา จำนวน(คน) สถานภาพ วุฒิการศึกษา
ครูประจำ พนักงานราชการ ครูพิเศษ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ำกว่า ป.ตรี
แผนกวิชาช่างยนต์ 22 13 2 7 0 11 11 0
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน 17 10 0 7 0 5 12 0
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ 5 2 0 3 0 2 3 0
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 27 15 1 11 2 5 22 0
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ 16 13 2 1 0 8 8 0
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง 8 5 0 3 0 4 4 0
แผนกวิชาสถาปัตยกรรม 4 2 1 1 0 0 4 0
แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม 3 2 0 1 0 1 2 0
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน 4 2 0 2 0 1 3 0
แผนกวิชาการบัญชี 9 8 0 1 0 4 4 0
แผนกวิชาการขายและการตลาด 6 5 0 1 1 3 2 0
แผนกวิชาการเลขานุการ 3 2 0 1 0 1 2 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 7 4 0 3 0 4 3 0
แผนกวิชาคหกรรม 5 3 0 2 0 2 3 0
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 4 0 0 0 1 3 0
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 27 17 0 20 0 9 18 0

บุคลากรทางการศึกษา

ฝ่าย/แผนกวิชา/งาน จำนวน(คน) สถานภาพ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารทั่วไป 2 1 1
งานบุคลากร 1 1
งานการเงิน 3 1 2
งานการบัญชี 2 2
งานพัสดุ 7 3 4
งานอาคารสถานที่ 14 5 9
งานประชาสัมพันธ์ 1 1
งานทะเบียน 2 2
รวม 32 1 9 22
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานแผนและงบประมาณ 1 1
งานความร่วมมือ
งานวิจัยและพัฒนา 1 1
งานประกันคุณภาพ 1 1
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ 1 1
งานส่งเสริมฯ 1 1
รวม 5 5
ฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานปกครอง 1 1
งานกิจกรรม 1 1
งานโครงการพิเศษ
งานแนะแนว 1 1
งานครูที่ปรึกษา 1 1
งานสวัสดิการ 1 1
รวม 5 5
ฝ่ายวิชาการ
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 1 1
งานพัฒนาหลักสูตร 1 1
งานสื่อการเรียนการสอน 1 1
งานวัดผลและประเมินผล 1 1
งานวิทยบริการและห้องสมุด 2 2
รวม 6 1 5
รวมทั้งสิ้น 48 1 1 9 37